Allmänt

Sparbankens Likviditetspolicy (inklusive bilaga; Beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker) fastställer regler för hur Sparbankens hantering av likviditetsrisker ska organiseras, mätas, följas upp och rapporteras. Finanspolicyn fastställer regler för hur finansförvaltningen i Sparbanken ska bedrivas.


Organisation och ansvarsfördelning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Sparbankens riskstrategi och dess principer för riskhantering. Detta innebär att styrelsen minst årligen fastställer Likviditetspolicy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer också Sparbankens risktoleranser avseende likviditetsrisker.


VD har det yttersta ansvaret för att Sparbanken följer ramarna för Sparbankens riskhantering och att Sparbanken löpande identifierar, mäter/värderar, hanterar, följer upp, rapporterar och kapitalplanerar enligt Sparbankens riskpolicy.


Styrelsen har delegerat ansvaret för likviditetsförvaltningen till Finansdelegationen som ansvarar för de löpande besluten och rapporterar detta till styrelsen. Finansdelegationen består av VD, administrativ chef samt placeringsspecialist.

Riskkontrollfunktionen har i uppdrag att följa upp att Sparbankens hantering av likviditetsrisker bedrivs i enlighet med Likviditetspolicyn och mot fastställda limiter. Funktionen ska också granska den rapportering som sker till styrelsen.


Internrevisionen, som är oberoende och direkt underställd styrelsen, har bl.a. till uppgift att regelbundet granska och utvärdera Sparbankens hantering och kontroll av likviditetsrisker.
Compliancefunktionen ansvarar för löpande uppföljning och kontroll av att risklimiterna och övriga bestämmelser i likviditetspolicyn följs.

Uppföljning och rapportering

Den administrativa avdelningen följer dagligen Sparbankens likviditet mot fastställda gränsvärden. Rapportering av Sparbankens aktuella likviditetssituation och fastställda limiter samt nyckeltal sker regelbundet till VD, ledningsgrupp och Sparbankens styrelse.


Likviditetsstrategi

Sparbanken ska alltid begränsa sin likviditetsrisk till måttlig i relation till verksamheten i allmänhet. Sparbankens likviditetsreserv följer processen:
• LCR (Liquidity Coverage Ratio) enligt CRR artikel 460 är täckt
• Lividitetsreserven enligt FFFS2010:7 är täckt
• Likviditet på konto enligt Sparbankens interna likviditetsplanering


Reglerna för stora exponeringar ska alltid beaktas vid placering av likviditet.


Sparbanken ska ha en reserv bestående av högkvalitativa tillgångar, enligt Finansinspektionens definition FFFS 2010:7 för att säkerställa sparbankens kortfristiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. Styrelsen anser att likviditetsreserven ska uppgå till lägst 18% av inlåning till allmänheten.


Finansieringsstrategi

Sparbanken finansierar utlåningen främst via inlåning från allmänheten. Vidare förmedlar Sparbanken aktiv lån mot Swedbank Hypotek. I den mån ytterligare finansiering skulle behövas, finns en möjlighet att upprätta en kreditfacilitet hos Swedbank.


Stresstest

Stresstest av likviditetssituationen utförs månatligen. Dessa test ska återspegla en situation där möjligheter till extern finansiering saknas, betydande inlåningsminskning sker, ett ökat utnyttjande görs av redan beviljade krediter och ett minskat marknadsvärde på tillgångarna i bankens likviditetsreserv.


Beredskapsplan

Sparbanken har en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att ha ett handlingsprogram som aktiveras i samband med vissa kvantifierbara likviditetshändelser. Beredskapsplanen definieras av olika risknivåer samt vilka likviditetsskapande åtgärder som ska vidtas beroende på risknivå.


Beredskapsplanen aktiveras genom beslut av VD. I händelse av eskalerande och negativ påverkan på likviditeten, åligger det VD att upprätthålla kommunikation och dialog med lämpliga intressenter.