Periodisk information kapitaltäckning

För banken gäller enligt lag att hålla ett minimikapitalkrav, s k legalt krav, för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess, som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten, som koncentrationsrisker i kreditportföljen och ränterisker i balansräkningen etc.

Senaste rapporten

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Södra Hestra Sparbank (528500-6408) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.