Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • ska kunna utföra sitt vanliga arbete utan anpassningar som beror på hälsoskäl eller funktionsnedsättning.
  • inte har varit helt eller delvis arbetsoförmögen i mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna.
  • varken får ersättning från sin arbetsgivare eller Försäkringskassan som har samband med sjukdom, skada eller funktionshinder (så som till exempel sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitets- eller sjukersättning (även vilande), arbetsskadeersättning, merkostnadsersättning, assistansersättning eller annan liknande ersättning). 
  • inte har särskilt anpassat arbete eller anställning med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
     

Anställningstyper

Anställd

Person som inte är att anse som företagare eller närstående. Personen ska ha en tillsvidareanställning med en anställningstid om minst 8 timmar per arbetsvecka.

Företagare

Ägare i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag oavsett hur stor del av företaget som personen äger.
Ägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med make, sambo, förälder, barn, eller barnbarn äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

Närstående – make/sambo/reg partner

En person som är verksam i företaget och är make, sambo eller registrerad partner med företagaren.

Närstående – förälder/barn

En person som är verksam i företaget och är barn, barnbarn eller förälder till företagaren.
Om du anger uppgifter som inte är sanna eller fullständiga kan det innebära att riskförsäkringar som är kopplade till försäkringen inte gäller när de behöver utnyttjas. Då riskerar ni att betala premier för något ni inte kan använda fullt ut.